Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí obsahuje mimojiné prostorové řešení staveb.

Rodinný dům – typ A

Jednopodlažní dům (bungalov) velikosti 3+kk nebo větší. Konkrétní dispoziční řešení není předepsané. Připouští se i úplné nebo částečné podsklepení domu, ne však pro umístění garáže. Garáž bude integrována do hmoty domu na úrovni přízemí.

Rodinný dům – typ B

Dvoupodlažní dům s druhým nadzemním podlažím umístěným do podkroví. Připouští se i úplné nebo částečné podsklepení domu, ne však pro umístění garáže. Garáž bude integrována do hmoty domu na úrovni přízemí.

Výška domu je omezena stanovenou maximální výškou hřebene střechy nad nejvyšším místem přilehlého rostlého terénu. V případě typu B je stanovena maximální výška na o 9,50 m.

Rodinný dům – typ C

Dvoupodlažní dům s podsklepením. Druhé nadzemní podlaží bude umístěno do podkroví. Typ C bude mít jedno podzemní podlaží, ve kterém bude umístěna garáž pro 1 – 2 osobní automobily. Podzemní podlaží bude jen částečně zapuštěno pod terén. Rozhodující pro stanovení úrovně podlahy přízemí bude spád okolního terénu a optimální sklon vjezdu do garáže.

Výška domu je omezena stanovenou maximální výškou hřebene střechy nad nejvyšším místem přilehlého rostlého terénu. V případě typu C je stanovena maximální výška na o 10,50 m.

Regulativy společné pro všechny typy domů

Ve výkresu „Lokalita Za vinicí – Regulativy a technická infrastruktura“ jsou stanoveny pro každou parcelu individuálně minimální odstupy domu od hranic pozemku. Tím je vymezena plocha pro umístění stavby a současné i největší možná zastavitelná plocha.

Další samostatně stojící stavbu, např. pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry § 104 odst. 2 písm. d) Stavebního zákona je možné povolit pouze „pokud stavebník prokáže, že uvedené funkce není z prostorových a provozních důvodů možné zabezpečit v rodinném domě“ (rovněž § 21 odst. 6 vyhlášky č.501/2006).

Současně musí být dodržena podmínka charakterizující rodinný dům (§ 2 odst.a) písm. 2 Základní pojmy vyhlášky č. 501/2006 Sb.), kdy „více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena“ (§ 2 odst.6 vyhlášky).

Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu 0,4. Plocha, zastavěná rodinným domem s garáží a příjezdovou komunikací, tak nesmí přesahovat 60 % plochy parcely ve smyslu § 21, odst. 3, písm. a) vyhl. č. 501/2006 Sb.

Charakteristika stavby a použité materiály

Střecha domu, sedlová, stanová, případně valbová nebo polovalbová, musí být ve spádu min. 22°. Jako krytina budou použity střešní tašky případně šablony. Krytina z hladkých pasů plechových či živičných se nepřipouští.

Doprava v klidu

Individuálně dle velikosti domu a zejména podle počtu bytů, případně nebytových prostor s jinou než obytnou funkcí, je třeba vyřešit umístění odstavných a parkovacích stání na vlastním pozemku (v souladu s § 20 odst. 5 písm. a) vyhl. č.501/2006 Sb.).

Na pozemku musí být vyhrazen pro každý byt prostor pro odstavení osobního auta a garáž. Garáž musí být integrovaná do hmoty rodinného domu nebo přistavěná k domu. V odůvodněných případech může být garáž nahrazena dalším venkovním stáním. Samostatně stojící garáž však nebude povolena ani později.

Oplocení

Doporučená celková výška oplocení mezi pozemky a komunikací (chodníkem) je do 1,5 m, s podezdívkou výšky cca 0,45 m. Doporučená je konstrukce sloupky s poloprůhlednými výplněmi.

Oplocení směrem ke komunikaci by nemělo být v žádném případě vyšší než 1,8 m, plné stěny se nepřipouštějí.

Zajištění vody a dalších energií

Jako zdroj pitné vody bude pro každý rodinný dům proveden samostatný vrt.

Na hranicích pozemků budou v předstihu vybudovány kiosky pro elektroměr NN. Z nich bude domovní elektrickou přípojkou napojen rozvaděč a skříňka s jističi umístěná v rodinném domě.

S rozvodem plynu se v dané lokalitě neuvažuje.

Nakládání s odpady a odpadními vodami

V souladu s § 20 odst. 5 písm. b) vyhl. č. 501/2006 Sb. musí být nakládání s odpady a odpadními vodami vyřešeno na vlastním pozemku každého rodinného domu.

V obci se od 1. 10. 2014 realizuje výstavba splaškové kanalizace s obecní čističkou. V lokalitě Za vinicí je splašková kanalizace vybudována a bude napojena na systém kanalizace v obci.

Komunální odpad bude shromažďován individuálně ve sběrných nádobách, které budou pravidelně vyváženy službou, zajišťovanou obcí. V centru obytné zóny je vyhrazeno stanoviště pro kontejnery v případě, že bude zajištěn sběr tříděného odpadu.